Zásady a pravidlá ochrany osobných údajov

Danny GO travel s.r.o.
Sídlo : Markova 13  851 01 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom Registri Okr.súdu BA1, odd.Sro, vl. č 75292/B
IČO: 46 301 011

I. KATEGÓRIE OSOBNÝCH ÚDAJOV KLIENTOV SPRACÚVANÉ PELIKÁNOM 

1) Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde, t.j. prijatím objednávateľom objednávky (návrh zmluvy o zájazde) a jej potvrdením zo strany obstarávateľa. Zmluva o zájazde zaväzuje aj všetky ďalšie osoby v nej uvedené ako účastníkov zájazdu. Za plnenie zmluvných záväzkov ďalších osôb uvedených v zmluve o zájazde ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov a to solidárne.
2) Predmet zmluvy o zájazde je určený podľa katalógu , dodatočných ponúk obstaravateľa, zákazníkom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných zmluvných podmienok a príp. osobitných dohodnutých podmienok priložených k potvrdenej objednávke.
3) Potvrdením zmluvy o zájazde sa obstarávateľ objednávateľovi zaväzuje obstarať zájazd v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

II. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV OSOBNÝCH ÚDAJOV

1) Ceny zájazdov obstarávaných zo strany obstarávateľa sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi obstarávateľom a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde. V cenníku katalógu obstarávateľa sú uvedené orientačné ceny, pre ktorých určenie boli použité ceny obstarávaných služieb a poplatkov známe v dobe tlače katalógu alebo zverejnenia na webe.
2) Obstarávateľ je oprávnený jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k
 a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok
 b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v  cene zájazdu,
 c) zmene kurzu slovenskej meny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto  zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.
3) Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, je obstarávateľ oprávnený cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu.
4) Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí obstarávateľ odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, inak obstarávateľovi nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

III. SÚBORY COOKIE A INÉ TECHNOLÓGIE

1) Obstarávateľ má právo na zaplatenie ceny objednaných služieb pred ich poskytnutím a 
objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím. 
2) Obstarávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie preddavkov pri uzatvorení zmluvy o zájazde. 
Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto: 
a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške minimálne 50 % ceny objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak, 
b) najneskôr 45 dní pred začia
tkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do celkovej ceny objednaných služieb, 
c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 45 dní pred začiatkom zájazdu je 
objednávateľ povinný uhradiť 100 % ceny objednaných služieb. 
3) Objednávateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny, objednaných služieb. V prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej ceny objednaných 
služieb, je obstarávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty podľa článku VII. týchto VZP a odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde.

IV.AKTUALIZÁCIA PRAVIDIEL OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV  

1) K základným právam objednávateľa patrí najmä: 
 a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, 
 b) právo vyžadovať od obstarávateľa informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú 
 zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, 
 c) právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách oboznámený s prípadnými 
 zmenami v zmluvne dohodnutých službách, 
 d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. týchto VZP, 
 e) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto VZP, 
 f ) právo dostať najneskôr 3 dni pred začiatkom zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré  sú cestovnej kancelárii známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný alebo s ktorým bol objednávateľ  oboznámený, najmä: 
  fa) spresnenie nasledovných údajov, pokiaľ nie sú obsiahnuté v zmluve o zájazde 
  alebo v katalógu:
  • ďalšie platby za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, údaje o počte a 
  výške týchto ďalších platieb, ak sú súčasťou zájazdu, 
  • ak je súčasťou zájazdu ubytovanie: názov ubytovacieho zariadenia, jeho poloha, 
  kategória a trieda, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky, 
  • ak je súčasťou zájazdu doprava, druh, charakteristika a kategória dopravného prostriedku, údaje o trase cesty, 
  • spôsob a rozsah stravovania, ak je súčasťou zájazdu, 
  fb) podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu cestovnej 
  kancelárie v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba, 
  fc) meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu cestovnej 
  kancelárie, na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť  so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie 
  objednávateľa počas zájazdu,
  fd) všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytovanie obstaraných služieb (napr.letenku, poukaz na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania), 
  fe) informácie o možnosti uzavrieť poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde, 
  pokiaľ toto poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu, 
  g) právo písomne oznámiť cestovnej kancelárie pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa 
  namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť iba v lehote do 10dní pred začiatkom zájazdu, po uplynutí tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ 
a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. 
2) K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
 a) poskytnúť cestovnej kancelárii potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v  zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť prípadne ďalšie doklady potrebné pre riadne poskytnutie dohodnutých služieb (napr. Žiadosti  o udelenie víz, fotografie) podľa 
 požiadavky cestovnej kancelárie, 
 b) zabezpečiť u osôb vo veku do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka v 
 priebehu zájazdu, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav 
 to vyžaduje, 
 c) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, 
 d) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto VZP, 
 e) bez zbytočného odkladu oznamovať cestovnej kancelárii svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb, 
 f) prevziať od cestovnej kancelárie doklady potrebné pre čerpanie služieb, 
 g) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. 
 Všetky náklady, ktoré  vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu,
 h) splniť očkovacie, príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi, 
 i) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu cestovnej kancelárie a dodržiavať stanovený program, 
 j) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných 
 zákazníkov, dodávateľov služieb alebo cestovnej kancelárie, 
 k) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku VIII. týchto VZP, 
 l) uhradiť škodu, ktorú spôsobil zavineným konaním na dopravnom prostriedku alebo 
 ubytovacom a inom zariadení, kde čerpal služby obstarané obstarávateľom, 
 m) bezodkladne oznámiť cestovnej kancelárii zmenu údajov - napr. zmena mena po svadbe, 
 zmena trvalého bydliska alebo zmenu dokladov.
3) K povinnostiam objednávateľov - právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej 
patrí:
 a) zoznámiť svojich účastníkov s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, ako aj s 
 ďalšími informáciami, ktoré od cestovnej kancelárie príjmu, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb,
 b) zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich 
 osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník, 
  c) určiť vedúceho skupiny v prípade, keď podľa dohody s obstarávateľom nie je zabezpečený 
 sprievodca cestovnej kancelárie. Tento vedúci organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od dodávateľov, dbá na plnenie programu služieb, 
 d) odovzdať cestovnej kancelárii vopred menný zoznam účastníkov, u detí do 15 rokov uviesť 
 úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie.

V. UCHOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

1) Obstarávateľ je povinný pred uzatvorením zmluvy o zájazde informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa rozsahu služieb uvedených v zmluve, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.
2) Obstarávateľ nie je povinný poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
3) Obstarávateľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch úpadku obstarávateľa, ak ten:
 a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
4) Obstarávateľ je povinný na požiadanie odovzdať objednávateľovi súčasne so zmluvou o zájazde aj doklady určené objednávateľovi, ktoré musia obsahovať informácie o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení zájazdu, najmä však označenie poisťovne, podmienky poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti.
V prípade, že obstarávateľ neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa poistné plnenie finančným zabezpečením dopravy z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu. Obstarávateľ je povinný organizačne zabezpečiť uvedenú dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie. Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poisťovňa objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musela vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečoval obstarávateľ prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie. Poistné plnenie poskytne poisťovňa ihneď po overení pravdivosti oznámenia poistnej udalosti, najneskôr do 24 hodín. Na oznámenie takejto poistnej udalosti sa nevyžaduje písomná forma. Nároky objednávateľa, ktoré mu vznikli proti obstarávateľovi v dôsledku neplnenia zmluvy o zájazde, prechádzajú na poisťovňu a to až do výšky plnenia, ktoré mu poisťovňa poskytla.

VI. ZODPOVEDNÁ OSOBA PRE OCHRANU ÚDAJOV 

1) Ak je obstarávateľ nútený pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť obstarávateľovi v lehote určenej cestovnou kanceláriou v návrhu zmeny. Pokiaľ klient písomne
neodstúpi od zmluvy v lehote 5 dní od doručenia návrhu na zmenu zmluvy, má sa za to, že s jej zmenou súhlasí.
2) Obstarávateľ má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi obstarávateľom a objednávateľom, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre obstarávateľa ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov zájazdu je pre všetky zájazdy stanovený počtom 1 účastník zájazdu, pokiaľ nie je v katalógu alebo zmluve o zájazde stanovený iný minimálny počet účastníkov zájazdu. Ak obstarávateľ zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 7 dní pred začiatkom zájazdu.
3) Obstarávateľ si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
4) Ak obstarávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1), má objednávateľ právo žiadať, aby mu obstarávateľ na základe novej zmluvy poskytol iný zájazd v rovnakej destinácii najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak obstarávateľ môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby je obstarávateľ povinný tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.
5) Ak obstarávateľ zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začiatku, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.
6) Ak po začiatku zájazdu obstarávateľ neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je obstarávateľ povinný vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.
7) Ak služby podľa ods. 6) nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je obstarávateľ povinný bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je obstarávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je obstarávateľ povinný buď vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo rozdiel cenu uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.
8) Na základe návrhu objednávateľa je obstarávateľ pripravený, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške poplatku dodávateľa služieb plus 10,-€ za každú zmenu. Ide najmä o zmenu osoby alebo mena účastníka, termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod. V prípade doručenia návrhu takejto zmeny zmluvy a požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 10 dní pred začiatkom zájazdu, je takýto návrh považovaný za odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII. týchto VZP.
9) Obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo zájazdu účastníka, ktorý pod vplyvom alkoholu alebo inej látky znemožňuje riadnu realizáciu samotného zájazdu alebo svojím správaním ohrozuje bezpečnosť účastníkov zájazdu.
10) Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny dátumu a času odletu spôsobenej letovými podmienkami a povoleniami v letovej prevádzke. Objednávateľ bude v takom prípade včas a vhodnou formou informovaný.

VII. VAŠE PRÁVA

1) Obstarávateľ môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo 
z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o 
odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela obstarávateľ listom na adresu objednávateľa 
uvedenú v zmluve o zájazde alebo na objednávateľovu emailovú adresu. Účinky odstúpenia od 
zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia. V prípade, ak nebol adresát zastihnutý, hoci sa zdržuje v mieste doručenia, doručí sa inej dospelej osobe bývajúcej v tom istom byte alebo v tom istom dome alebo zamestnanej na tom istom pracovisku, ak je ochotná obstarať odovzdanie písomnosti. Ak 
nemožno ani takto doručiť, uloží sa písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresát sa vhodným spôsobom
vyzve, aby si písomnosť vyzdvihol. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď bola  adresantovi vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel. Adresátovi možno doručiť písomnosť v byte, v sídle (mieste podnikania), na pracovisku alebo kdekoľvek bude zastihnutý. 
2) Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb nasledujúcim spôsobom: 
 a) bez udania dôvodu, 
 b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI. ods. 4) týchto VZP, 
 c) z dôvodov porušenia povinností obstarávateľa vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste , kde zájazd zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto pošle doporučenou poštou, príp. doručí iným preukázateľným spôsobom(emailom). Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil, alebo doručením na adresu sídla cestovnej kancelárie. 
3) Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je cestovná kancelárie povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté. 
4) Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak cestovná kancelária odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je 100 % z vopred stanovenej ceny.
5) Ak nenastúpi zákazník na zájazd, pobyt, alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa článku IV. ods.
2) písm. g) týchto VZP, je povinný uhradiť 100 % z vopred stanovenej ceny. 
6) Vopred stanovenou cenou sa rozumie predajná cena vrátane všetkých účastníkom zakúpených fakultatívnych služieb. Vopred stanovená cena nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované cestovnou kanceláriou a zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemským a zahraničným dodávateľom služieb. 
7) Cestovná kancelária má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo 
zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. Cestovná kancelária je zároveň povinná vrátiť 
objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy.