Všeobecné zmluvné podmienky

Danny GO travel s.r.o.
Sídlo : Markova 13  851 01 Bratislava
Zapísaný v Obchodnom Registri Okr.súdu BA1, odd.Sro, vl. č 75292/B
IČO: 46 301 011

PREAMBULA

Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o obstaraní zájazdu podľa § 741a a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej v príslušnom gramatickom tvare len ako "Občiansky zákonník") uzatvorenej medzi obstarávateľom - Danny Go travel s.r.o., cestovnou kanceláriou so sídlom Markova 13, 851 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 75292/B (ďalej v príslušnom gramatickom tvare len ako "obstarávateľ") a objednávateľom, ktorý môže byť fyzická alebo právnická osoba, sú platné a účinné pre vopred ponúkanú kombináciu služieb cestovného ruchu (ďalej v príslušnom gramatickom tvare len ako "zájazd"). Zmluva o zájazde predstavuje dokument v písomnej alebo elektronickej podobe (napr. súbor vo formáte PDF, WORD alebo EXCEL, ktorý je možné vytlačiť a dosiahnuť tak hmotnú podobu zmluvného vzťahu), v ktorej sa obstarávateľ zaväzuje, že objednávateľovi obstará zájazd, a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí dohodnutú cenu zájazdu a iných služieb s tým spojených.

I. Vznik zmluvy o obstaraní zájazdu

1) Zmluvný vzťah medzi obstarávateľom a objednávateľom vzniká uzatvorením zmluvy o zájazde, t.j. prijatím objednávateľom objednávky (návrh zmluvy o zájazde) a jej potvrdením zo strany obstarávateľa. Zmluva o zájazde zaväzuje aj všetky ďalšie osoby v nej uvedené ako účastníkov zájazdu. Za plnenie zmluvných záväzkov ďalších osôb uvedených v zmluve o zájazde ručí objednávateľ ako za plnenie svojich vlastných záväzkov a to solidárne.
2) Predmet zmluvy o zájazde je určený podľa katalógu , dodatočných ponúk obstaravateľa, zákazníkom potvrdených objednávok, týchto Všeobecných zmluvných podmienok a príp. osobitných dohodnutých podmienok priložených k potvrdenej objednávke.
3) Potvrdením zmluvy o zájazde sa obstarávateľ objednávateľovi zaväzuje obstarať zájazd v dohodnutom rozsahu, kvalite a v súlade s dohodnutými podmienkami.

II. Cena zájazdu

1) Ceny zájazdov obstarávaných zo strany obstarávateľa sú zmluvnými cenami dojednanými dohodou medzi obstarávateľom a objednávateľom. Záväzná a dohodnutá cena je uvedená v zmluve o zájazde. V cenníku katalógu obstarávateľa sú uvedené orientačné ceny, pre ktorých určenie boli použité ceny obstarávaných služieb a poplatkov známe v dobe tlače katalógu alebo zverejnenia na webe.
2) Obstarávateľ je oprávnený jednostranným úkonom zvýšiť cenu zájazdu v prípade, že dôjde k
 a) zvýšeniu dopravných nákladov vrátane cien pohonných látok
 b) zvýšeniu platieb spojených s dopravou, napríklad letiskových a prístavných poplatkov, ktoré sú zahrnuté v  cene zájazdu,
 c) zmene kurzu slovenskej meny použitého na určenie ceny zájazdu v priemere o viac ako 5%, ak k tomuto  zvýšeniu dôjde do 21. dňa pred začatím zájazdu.
3) Pokiaľ dôjde k uvedeným zmenám do 21. dňa pred začiatkom zájazdu, je obstarávateľ oprávnený cenu zájazdu uvedenú v zmluve o zájazde jednostranne zvýšiť o čiastku, o ktorú sa zvýši cena alebo platba podľa ods. 2) oproti cene služieb a platieb zahrnutých v cene zájazdu.
4) Písomné oznámenie o zvýšení ceny musí obstarávateľ odoslať objednávateľovi najneskôr 21 dní pred začiatkom zájazdu, inak obstarávateľovi nevznikne právo na zaplatenie rozdielu v cene zájazdu.

III. Platobné podmienky

1) Obstarávateľ má právo na zaplatenie ceny objednaných služieb pred ich poskytnutím a 
objednávateľ je povinný uhradiť cenu služieb pred ich poskytnutím. 
2) Obstarávateľ je oprávnený požadovať zaplatenie preddavkov pri uzatvorení zmlu
vy o zájazde. 
Výška preddavkov a časový rozvrh platieb je dohodnutý takto: 
a) pri vzniku zmluvného vzťahu je objednávateľ povinný uhradiť preddavok vo výške 
minimálne 50 % ceny objednaných služieb, ak nebolo dohodnuté inak, 
b) najneskôr 45 dní pred začia
tkom zájazdu je objednávateľ povinný uhradiť doplatok do 
celkovej ceny objednaných služieb, 
c) v prípade vzniku zmluvného vzťahu v lehote kratšej ako 45 dní pred začiatkom zájazdu je 
objednávateľ povinný uhradiť 100 % ceny objednaných služieb. 
3) Objedná
vateľ má nárok na poskytnutie služieb len po zaplatení celej ceny, objednaných služieb. V 
prípade, že objednávateľ z akýchkoľvek dôvodov nedodrží termín úhrady celej ceny objednaných 
služieb, je obstarávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty p
odľa článku VII. týchto 
VZP a odstúpiť od uzavretej zmluvy o zájazde.

IV.Práva a povinnosti objednávateľa 

1) K základným právam objednávateľa patrí najmä: 
 a) právo na riadne poskytnutie zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, 
 b) právo vyžadovať od obstarávateľa informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sa týkajú 
 zmluvne dohodnutých a zaplatených služieb, 
 c) právo byť v zmluvne dohodnutých alebo zákonných lehotách oboznámený s prípadnými 
 zmenami v zmluvne dohodnutých službách, 
 d) právo kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb odstúpiť od zmluvy podľa článku VII. týchto VZP, 
 e) právo na reklamáciu nedostatkov a jej vybavenie v súlade s článkom VIII. týchto VZP, 
 f ) právo dostať najneskôr 3 dni pred začiatkom zájazdu ďalšie písomné podrobné informácie o všetkých skutočnostiach, ktoré sú pre objednávateľa dôležité a ktoré  sú cestovnej kancelárii známe, pokiaľ nie sú už obsiahnuté v zmluve o zájazde alebo v katalógu, ktorý bol objednávateľovi odovzdaný alebo s ktorým bol objednávateľ  oboznámený, najmä: 
  fa) spresnenie nasledovných údajov, pokiaľ nie sú obsiahnuté v zmluve o zájazde 
  alebo v katalógu:
  • ďalšie platby za služby, ktorých cena nie je zahrnutá v cene zájazdu, údaje o počte a 
  výške týchto ďalších platieb, ak sú súčasťou zájazdu, 
  • ak je súčasťou zájazdu ubytovanie: názov ubytovacieho zariadenia, jeho poloha, 
  kategória a trieda, stupeň vybavenosti a hlavné charakteristické znaky, 
  • ak je súčasťou zájazdu doprava, druh, charakteristika a kategória dopravného prostriedku, údaje o trase cesty, 
  • spôsob a rozsah stravovania, ak je súčasťou zájazdu, 
  fb) podrobnosti o možnosti kontaktu na neplnoletú osobu alebo zástupcu cestovnej 
  kancelárie v mieste pobytu neplnoletej osoby, ak ide o zájazd, ktorého účastníkom je neplnoletá osoba, 
  fc) meno, miesto pobytu alebo kontaktnú adresu a telefónne číslo zástupcu cestovnej 
  kancelárie, na ktorého sa objednávateľ v ťažkostiach v priebehu zájazdu môže obrátiť  so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie 
  objednávateľa počas zájazdu,
  fd) všetky potrebné doklady, ktoré potrebuje objednávateľ na poskytovanie obstaraných služieb (napr.letenku, poukaz na poskytnutie dohodnutého ubytovania a stravovania), 
  fe) informácie o možnosti uzavrieť poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde, 
  pokiaľ toto poistenie nie je zahrnuté v cene zájazdu, 
  g) právo písomne oznámiť cestovnej kancelárie pred začiatkom zájazdu, že zájazdu sa 
  namiesto neho zúčastní iná osoba uvedená v oznámení. Toto právo však môže objednávateľ uplatniť iba v lehote do 10dní pred začiatkom zájazdu, po uplynutí tejto lehoty toto právo objednávateľa zaniká. Oznámenie musí obsahovať aj vyhlásenie nového objednávateľa, že súhlasí s uzatvorenou zmluvou a spĺňa všetky dohodnuté podmienky účasti na zájazde. Dňom doručenia oznámenia sa v ňom uvedená osoba stáva objednávateľom. Pôvodný objednávateľ 
a nový objednávateľ spoločne a nerozdielne zodpovedajú za zaplatenie ceny zájazdu a úhradu nákladov, ktoré cestovnej kancelárii v súvislosti so zmenou objednávateľa vzniknú. 
2) K základným povinnostiam objednávateľa patrí najmä:
 a) poskytnúť cestovnej kancelárii potrebnú súčinnosť k riadnemu zabezpečeniu a poskytnutiu služieb, predovšetkým pravdivo a úplne uvádzať požadované údaje v  zmluve o zájazde vrátane akýchkoľvek zmien týchto údajov a predložiť prípadne ďalšie doklady potrebné pre riadne poskytnutie dohodnutých služieb (napr. Žiadosti  o udelenie víz, fotografie) podľa 
 požiadavky cestovnej kancelárie, 
 b) zabezpečiť u osôb vo veku do 15 rokov sprevádzanie a dohľad dospelého účastníka v 
 priebehu zájazdu, obdobne zabezpečiť sprevádzanie a dohľad u osôb, ktorých zdravotný stav 
 to vyžaduje, 
 c) nahlásiť účasť cudzích štátnych príslušníkov, 
 d) zaplatiť cenu zájazdu v súlade s článkom III. týchto VZP, 
 e) bez zbytočného odkladu oznamovať cestovnej kancelárii svoje stanovisko k prípadným zmenám v podmienkach a obsahu dohodnutých služieb, 
 f) prevziať od cestovnej kancelárie doklady potrebné pre čerpanie služieb, 
 g) mať u seba platný cestovný doklad, prípadne vízum (pokiaľ je vyžadované), dodržiavať pasové a colné predpisy krajín, do ktorých cestuje. 
 Všetky náklady, ktoré  vzniknú nedodržaním týchto predpisov, znáša účastník zájazdu,
 h) splniť očkovacie, príp. ďalšie zdravotné formality pri cestách do krajín, pre ktoré sú stanovené medzinárodnými zdravotníckymi predpismi, 
 i) riadiť sa pokynmi sprievodcu, delegáta alebo iného určeného zástupcu cestovnej kancelárie a dodržiavať stanovený program, 
 j) počínať si tak, aby nedochádzalo k škodám na zdraví alebo majetku na úkor ostatných 
 zákazníkov, dodávateľov služieb alebo cestovnej kancelárie, 
 k) dbať o včasné a riadne uplatnenie prípadných nárokov voči dodávateľom služieb podľa článku VIII. týchto VZP, 
 l) uhradiť škodu, ktorú spôsobil zavineným konaním na dopravnom prostriedku alebo 
 ubytovacom a inom zariadení, kde čerpal služby obstarané obstarávateľom, 
 m) bezodkladne oznámiť cestovnej kancelárii zmenu údajov - napr. zmena mena po svadbe, 
 zmena trvalého bydliska alebo zmenu dokladov.
3) K povinnostiam objednávateľov - právnických osôb, ktoré sú účastníkmi zmluvného vzťahu ďalej 
patrí:
 a) zoznámiť svojich účastníkov s týmito všeobecnými zmluvnými podmienkami, ako aj s 
 ďalšími informáciami, ktoré od cestovnej kancelárie príjmu, najmä ich však informovať o rozsahu a kvalite služieb,
 b) zabezpečiť, aby všetci účastníci plnili základné povinnosti zákazníkov, ktoré vyžadujú ich 
 osobnú súčinnosť a ich nositeľom môže byť iba jednotlivý účastník, 
  c) určiť vedúceho skupiny v prípade, keď podľa dohody s obstarávateľom nie je zabezpečený 
 sprievodca cestovnej kancelárie. Tento vedúci organizačne zabezpečuje riadne poskytnutie služieb od dodávateľov, dbá na plnenie programu služieb, 
 d) odovzdať cestovnej kancelárii vopred menný zoznam účastníkov, u detí do 15 rokov uviesť 
 úplný dátum narodenia a uviesť osoby zodpovedné za dohľad a ich sprevádzanie.

V. Práva a povinnosti obstarávateľa

1) Obstarávateľ je povinný pred uzatvorením zmluvy o zájazde informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa rozsahu služieb uvedených v zmluve, ktoré sú jej známe a ktoré môžu mať vplyv na rozhodnutie záujemcu o kúpu zájazdu.
2) Obstarávateľ nie je povinný poskytnúť zákazníkovi plnenia nad rámec vopred potvrdených a zaplatených služieb.
3) Obstarávateľ je povinný mať uzatvorenú zmluvu o poistení zájazdu, na základe ktorej vzniká objednávateľovi právo na poistné plnenie v prípadoch úpadku obstarávateľa, ak ten:
 a) neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, ak je táto doprava súčasťou zájazdu,
4) Obstarávateľ je povinný na požiadanie odovzdať objednávateľovi súčasne so zmluvou o zájazde aj doklady určené objednávateľovi, ktoré musia obsahovať informácie o uzatvorenom povinnom zmluvnom poistení zájazdu, najmä však označenie poisťovne, podmienky poistenia a spôsob oznámenia poistnej udalosti.
V prípade, že obstarávateľ neposkytne objednávateľovi dopravu z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky, pokiaľ je táto doprava súčasťou zájazdu, poskytne poisťovňa poistné plnenie finančným zabezpečením dopravy z miesta pobytu v zahraničí do miesta plánovaného skončenia zájazdu alebo do Slovenskej republiky vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania do odchodu. Obstarávateľ je povinný organizačne zabezpečiť uvedenú dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie. Ak si objednávateľ zabezpečí dopravu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania na vlastné náklady, poisťovňa objednávateľovi uhradí tieto náklady iba do výšky, akú by musela vynaložiť, ak by dopravu, ubytovanie a stravovanie zabezpečoval obstarávateľ prostredníctvom svojho povereného pracovníka alebo prostredníctvom zmluvne dohodnutej organizácie. Poistné plnenie poskytne poisťovňa ihneď po overení pravdivosti oznámenia poistnej udalosti, najneskôr do 24 hodín. Na oznámenie takejto poistnej udalosti sa nevyžaduje písomná forma. Nároky objednávateľa, ktoré mu vznikli proti obstarávateľovi v dôsledku neplnenia zmluvy o zájazde, prechádzajú na poisťovňu a to až do výšky plnenia, ktoré mu poisťovňa poskytla.

VI. Zmena a zrušenie zmluvného vzťahu

1) Ak je obstarávateľ nútený pred začiatkom zájazdu zmeniť podstatnú podmienku zmluvy, navrhne objednávateľovi zmenu zmluvy. Ak navrhovaná zmena zmluvy vedie aj k zmene ceny zájazdu, musí sa v návrhu nová cena uviesť. Objednávateľ má právo sa rozhodnúť, či so zmenou zmluvy súhlasí alebo či od zmluvy odstúpi bez zaplatenia zmluvných pokút. Svoje rozhodnutie musí písomne oznámiť obstarávateľovi v lehote určenej cestovnou kanceláriou v návrhu zmeny. Pokiaľ klient písomne
neodstúpi od zmluvy v lehote 5 dní od doručenia návrhu na zmenu zmluvy, má sa za to, že s jej zmenou súhlasí.
2) Obstarávateľ má právo zrušiť zájazd, ktorý je predmetom zmluvného vzťahu uzavretého medzi obstarávateľom a objednávateľom, ak do 21 dní pred jeho začiatkom nebude dosiahnutý minimálny počet účastníkov zájazdu alebo v iných prípadoch, ak jeho uskutočnenie je pre obstarávateľa ekonomicky neúnosné. Minimálny počet účastníkov zájazdu je pre všetky zájazdy stanovený počtom 1 účastník zájazdu, pokiaľ nie je v katalógu alebo zmluve o zájazde stanovený iný minimálny počet účastníkov zájazdu. Ak obstarávateľ zruší zájazd, je povinná túto skutočnosť objednávateľovi písomne oznámiť bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 7 dní pred začiatkom zájazdu.
3) Obstarávateľ si ďalej vyhradzuje právo zrušiť zájazd v dôsledku udalostí, ktorým nie je možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.
4) Ak obstarávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu zrušenia zájazdu pred jeho začiatkom alebo ak objednávateľ nesúhlasí s navrhovanou zmenou zmluvy podľa ods. 1), má objednávateľ právo žiadať, aby mu obstarávateľ na základe novej zmluvy poskytol iný zájazd v rovnakej destinácii najmenej v kvalite, ktorá zodpovedá službám dohodnutým v pôvodnej zmluve, ak obstarávateľ môže takýto zájazd ponúknuť. Pri uzatvorení novej zmluvy sa platby uskutočnené na základe pôvodnej zmluvy považujú za platby podľa novej zmluvy. Ak je cena nového zájazdu nižšia ako už uskutočnené platby je obstarávateľ povinný tento rozdiel bezodkladne objednávateľovi vrátiť.
5) Ak obstarávateľ zruší zájazd v lehote kratšej ako 20 dní pred termínom jeho začiatku, objednávateľ má právo na primeranú náhradu škody.
6) Ak po začiatku zájazdu obstarávateľ neposkytne objednávateľovi služby alebo ich podstatnú časť riadne a včas alebo zistí, že mu ich nebude môcť poskytnúť, aj keď ju k tomu zmluva zaviazala, je povinná bezodkladne urobiť také opatrenia, aby mohol zájazd pokračovať. Ak pokračovanie zájazdu nemožno zabezpečiť inak ako prostredníctvom služieb nižšej kvality, než sú uvedené v zmluve, je obstarávateľ povinný vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny medzi ponúkanými a poskytnutými službami.
7) Ak služby podľa ods. 6) nemožno zabezpečiť alebo ich objednávateľ neprijme, je obstarávateľ povinný bezodkladne vrátiť objednávateľovi rozdiel ceny zájazdu. V prípade, že súčasťou zájazdu je aj doprava, je obstarávateľ povinný poskytnúť objednávateľovi dopravu späť na miesto odchodu alebo na iné miesto návratu, s ktorým objednávateľ súhlasí, vrátane nevyhnutného náhradného ubytovania a stravovania. Ak je doprava uskutočnená iným dopravným prostriedkom, než ktorý bol dohodnutý v zmluve, je obstarávateľ povinný buď vrátiť rozdiel ceny, ak je doprava uskutočnená za nižšie náklady, alebo rozdiel cenu uhradiť z vlastných prostriedkov, ak je doprava uskutočnená za vyššie náklady.
8) Na základe návrhu objednávateľa je obstarávateľ pripravený, pokiaľ je to možné, urobiť zmeny podmienok dohodnutých v zmluve o zájazde. Vykonanie takýchto zmien podlieha zaplateniu poplatku vo výške poplatku dodávateľa služieb plus 10,-€ za každú zmenu. Ide najmä o zmenu osoby alebo mena účastníka, termínu, nástupného miesta, typu ubytovacieho zariadenia a pod. V prípade doručenia návrhu takejto zmeny zmluvy a požadovanej objednávateľom v lehote kratšej než 10 dní pred začiatkom zájazdu, je takýto návrh považovaný za odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa a objednávateľ je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvnú pokutu v súlade s článkom VII. týchto VZP.
9) Obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť zo zájazdu účastníka, ktorý pod vplyvom alkoholu alebo inej látky znemožňuje riadnu realizáciu samotného zájazdu alebo svojím správaním ohrozuje bezpečnosť účastníkov zájazdu.
10) Obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeny dátumu a času odletu spôsobenej letovými podmienkami a povoleniami v letovej prevádzke. Objednávateľ bude v takom prípade včas a vhodnou formou informovaný.

VII. Odstúpenie od zmluvného vzťahu

1) Obstarávateľ môže pred začiatkom zájazdu od zmluvy odstúpiť len z dôvodu zrušenia zájazdu alebo 
z dôvodu porušenia zmluvne dohodnutých povinností objednávateľom. Písomné oznámenie o 
odstúpení od zmluvy s uvedením dôvodov zasiela obstarávateľ listom na adresu objednávateľa 
uvedenú v zmluve o zájazde alebo na objednávateľovu emailovú adresu. Účinky odstúpenia od 
zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia. V prípade, ak nebol adresát zastihnutý, hoci sa zdržuje v mieste doručenia, doručí sa inej dospelej osobe bývajúcej v tom istom byte alebo v tom istom dome alebo zamestnanej na tom istom pracovisku, ak je ochotná obstarať odovzdanie písomnosti. Ak 
nemožno ani takto doručiť, uloží sa písomnosť na pošte alebo na orgáne obce a adresát sa vhodným spôsobom
vyzve, aby si písomnosť vyzdvihol. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, keď bola  adresantovi vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel. Adresátovi možno doručiť písomnosť v byte, v sídle (mieste podnikania), na pracovisku alebo kdekoľvek bude zastihnutý. 
2) Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek pred začiatkom čerpania služieb nasledujúcim spôsobom: 
 a) bez udania dôvodu, 
 b) ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy podľa článku VI. ods. 4) týchto VZP, 
 c) z dôvodov porušenia povinností obstarávateľa vyplývajúcich zo zmluvy. Oznámenie o odstúpení od zmluvy spíše objednávateľ buď formou záznamu v predajnom mieste , kde zájazd zakúpil, alebo ho na toto predajné miesto pošle doporučenou poštou, príp. doručí iným preukázateľným spôsobom(emailom). Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom spísania záznamu, príp. dňom doručenia písomného oznámenia na predajné miesto, kde si objednávateľ zájazd zakúpil, alebo doručením na adresu sídla cestovnej kancelárie. 
3) Ak je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie, alebo ak nedôjde k uzatvoreniu novej zmluvy, je cestovná kancelárie povinná bez zbytočného odkladu vrátiť objednávateľovi celú sumu, ktorú od neho dostala na úhradu ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy, pričom objednávateľ nie je povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvné pokuty. Právo objednávateľa na náhradu škody týmto nie je dotknuté. 
4) Ak nie je dôvodom odstúpenia objednávateľa od zmluvy porušenie povinností cestovnej kancelárie, ktoré sú určené zmluvou, alebo ak cestovná kancelária odstúpi od zmluvy z dôvodu porušenia povinností objednávateľom, je objednávateľ povinný zaplatiť cestovnej kancelárii zmluvné pokuty. Výška zmluvnej pokuty je 100 % z vopred stanovenej ceny.
5) Ak nenastúpi zákazník na zájazd, pobyt, alebo nevyčerpá službu cestovného ruchu bez predchádzajúceho odstúpenia od zmluvy, alebo z dôvodu nesplnenia povinnosti podľa článku IV. ods.
2) písm. g) týchto VZP, je povinný uhradiť 100 % z vopred stanovenej ceny. 
6) Vopred stanovenou cenou sa rozumie predajná cena vrátane všetkých účastníkom zakúpených fakultatívnych služieb. Vopred stanovená cena nezahŕňa zvláštne zľavy poskytované cestovnou kanceláriou a zmluvne dohodnuté alebo právnym predpisom stanovené náhrady tuzemským a zahraničným dodávateľom služieb. 
7) Cestovná kancelária má právo odrátať zmluvnú pokutu od zaplateného preddavku alebo 
zaplatenej ceny dosiaľ objednaných služieb. Cestovná kancelária je zároveň povinná vrátiť 
objednávateľovi bezodkladne zostatok z uhradenej ceny zájazdu podľa zrušenej zmluvy. 

 

VIII. Reklamácia a zodpovednosť za škodu

1) V prípade, že rozsah alebo kvalita služieb je nižšia, ako bolo dohodnuté v zmluve o zájazde, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu. Zákazník je povinný uplatniť právo na odstránenie chybne poskytnutej služby bez zbytočného odkladu, a to priamo na mieste u dodávateľa služby alebo u povereného zástupcu cestovnej kancelárie tak, aby mohla byť vykonaná okamžitá náprava. Zákazník má právo reklamovať nekvalitné služby len vo vlastnom mene príp. v mene osôb, ktoré sú spolu s ním uvedené v zmluve o obstaraní zájazdu. Zástupca cestovnej kancelárie je povinný rozhodnúť o reklamácii ihneď v rámci svojej kompetencie.
2) Svoje nároky z reklamácie musí zákazník uplatniť v cestovnej kancelárii bezodkladne písomnou formou, najneskôr však do troch mesiacov od skončenia zájazdu, alebo v prípade, že sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy, inak právo zaniká. Na všetky reklamácie podané v súlade s uvedenými podmienkami, je cestovná kancelária povinná odpovedať písomnou formou, a to najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie.
3) Cestovná kancelária zodpovedá objednávateľovi za porušenie záväzkov vyplývajúcich z uzatvorenej zmluvy bez ohľadu na to, či tieto záväzky má splniť cestovná kancelária alebo iní dodávatelia služieb, ktoré sa poskytujú v rámci zájazdu. Cestovná kancelária nezodpovedá za úroveň cudzích služieb a akcií mimo rámec zájazdu, ktoré si zákazník objedná na mieste u sprievodcu, od hotela alebo inej organizácie.
4) Za predmet reklamácie sa nepovažujú náhrady takej škody a majetkové ujmy spôsobené zákazníkovi, ktoré sú predmetom zmluvnej úpravy poistného krytia poisťovne na základe poistnej zmluvy o cestovnom poistení, ani také škody a majetkové ujmy, ktoré sú z rozsahu poistného krytia výslovne vyňaté.
5) Ak nastanú okolnosti, ktorých vznik, priebeh a následok nie je závislý na činnosti a postupe cestovnej kancelárie alebo okolnosti na strane zákazníka, na základe ktorých zákazník úplne alebo sčasti nevyužije objednané, zaplatené a cestovnou kanceláriou zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu alebo zľavu z ceny týchto služieb.
6) Cestovná kancelária si vyhradzuje právo na zrušenie možnosti niektorého nástupného miesta v prípade nízkeho počtu klientov z niektorého nástupného miesta. V takomto prípade bude klientovi ponúknuté náhradné miesto nástupu. Táto zmena musí byť zákazníkovi včas oznámená. Pri tejto zmene sa postupuje podľa ods. VI. bod 1) VZP.
7) Cestovná kancelária nezodpovedá za škodu, ktorú nezavinila ani ona, ani jej dodávatelia služieb a škoda bola spôsobená zákazníkom, treťou osobou, ktorá nie je spojená s poskytovaním zájazdu, alebo udalosťou, ktorej nebolo možné zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, alebo v dôsledku neobvyklých a nepredvídateľných okolností.

IX. Poistenie zájazdu

1) Súčasťou ponuky cestovnej kancelárie je komplexné cestovné poistenie pre účastníkov zájazdu. V rámci rozsahu komplexného cestovného poistenia je zahrnuté aj poistenie pre prípad, že objednávateľovi vzniknú náklady v súvislosti s jeho odstúpením od zmluvy o zájazde v prípade nehody alebo ochorenia. Obsah a cena komplexného cestovného poistenia sú uvedené v katalógu alebo na webe cestovnej kancelárie, presný rozsah krytia a podmienky komplexného cestovného poistenia sú uvedené v brožúre poisťovacej spoločnosti, ktorú objednávateľ dostane od cestovnej kancelárie.
2) Poistný vzťah vzniká priamo medzi účastníkom zájazdu a poisťovacou spoločnosťou. V jednaní o odškodnení poistnej udalosti je poisťovacia spoločnosť v priamom vzťahu k účastníkovi zájazdu a cestovnej kancelárii neprislúcha posudzovať existenciu, prípadne výšku uplatňovaných nárokov z tohto vzťahu.

X. Záverečné ustanovenia

1) Platnosť týchto VZP sa vzťahuje na zájazdy a služby poskytované cestovnou kanceláriou len vtedy, ak nie je cestovnou kanceláriou stanovený či vopred s objednávateľom dohodnutý rozsah vzájomných práv a povinností inak, a to buď písomnou formou alebo inou formou v rámci zaužívaných obchodných zvyklostí zmluvných strán.
2) Objednávateľ uzatvorením zmluvného vzťahu s cestovnou kanceláriou je si vedomí, že cestovná kancelária nemá právo zasahovať do úpravy všeobecných prepravných podmienok leteckých dopravcov. Taktiež si je vedomý a porozumel tomu, že pokiaľ to nie je v rozpore s vyššie uvedeným, doprava a iné služby, poskytnuté každým dopravcom sa riadia ustanoveniami, platnými tarifami, dopravnými podmienkami a príslušnými predpismi dopravcu, ktoré sú súčasťou letenky a sú k dispozícii na požiadanie v kanceláriách dopravcu, s výnimkou dopravy medzi miestom v Spojených štátoch amerických alebo Kanadou a ktorýmkoľvek iným miestom ich územia, na ktoré sa vzťahujú tarify platné v týchto krajinách.
3) Objednávateľ uzatvorením zmluvy o zájazde potvrdzuje, že sú mu všeobecné zmluvné podmienky (VZP) známe, rozumie im, súhlasí s nimi a v plnom rozsahu ich prijíma.
4) Objednávateľ uzatvorením zmluvy o zájazde potvrdzuje svoj súhlas s tým, aby cestovná kancelária spracovávala jeho osobné údaje vrátane rodného čísla za účelom ponúkania služieb poskytovaných a sprostredkovaných cestovnou kanceláriou a pre akvizičnú činnosť. Objednávateľ zároveň vyhlasuje, že je splnomocnený uzatvorením tejto zmluvy udeliť súhlas aj na spracovanie osobných údajov všetkých osôb ním uvedených v zmluve. Poskytované údaje môžu byť sprístupnené iba zamestnancom cestovnej kancelárie a ďalej osobám, ktoré sú oprávnené služby zabezpečované cestovnou kanceláriou ponúkať a poskytovať.
5) Všetky údaje, pokyny a ceny obsiahnuté v katalógu alebo na webe cestovnej kancelárie o službách, cenách a cestovných podmienkach zodpovedajú informáciám známym v dobe ich zverejnenia (10.9.2013),a cestovná kancelária si vyhradzuje právo ich zmeny do doby uzatvorenia zmluvy o zájazde s objednávateľom.
6) Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o obstaraní zájazdu sú tieto VZP. Zmluvne strany sa dohodli, že ak sa ktorékoľvek ustanovenie týchto VZP stane neplatným, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení tým nie je dotknutá. Namiesto neplatného ustanovenia sa použije právna úprava Slovenskej republiky pokiaľ možno najbližšia k významu a účelu neplatného ustanovenia týchto VZP.